Jak projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wpłynie na działalność organizacji odzysku?

Planowana ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zastąpi ustawę z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz część postanowień ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Celem opracowania projektu ustawy jest konieczność uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, ułatwienie przedsiębiorcom realizacji ustawowych obowiązków oraz zapewnienie uzyskania przez RP w 2014 roku wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na organizacje odzysku?

 
1. Jedną z planowanych zmian będzie wprowadzenie obowiązku rejestracji organizacji odzysku w urzędzie marszałkowskim. Objęcie rejestrem ułatwi potencjalnym klientom  dostęp do informacji o tych podmiotach.
2. Nazwy organizacji odzysku zostaną uzupełnienie o wyraz „opakowań”.
3. Wysokość kapitału zakładowego organizacji odzysku zostanie podniesiona do 5 mln zł. Podniesienie kapitału zostanie rozłożone w czasie – termin ostateczny 2013 rok. Ma ono na celu zwiększenie odpowiedzialności organizacji odzysku za przejmowane obowiązki. Ponadto organizacje odzysku będą zobowiązane do utrzymywania kapitału własnego w wysokości, co najmniej 5 mln zł w formie depozytu bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnić wypłacalność przez organizację odzysku ewentualnych roszczeń.
4. Organizacje odzysku będą zobowiązane do przeznaczenia na publiczne kampanie edukacyjne, co najmniej 5% swoich przychodów. W przypadku, gdy organizacja osiągnie recykling przekraczający wymagany poziom wydatki te będą obniżone. Powyższa zmiana związana jest z tym iż nie przewiduje się możliwości rozliczenia nadwyżek poziomu odzysku i recyklingu w roku następnym.
5. Organizacje odzysku zostaną także zobowiązane do rejestracji we Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. Jak dotąd w systemie EMAS zarejestrowanych jest 19 polskich instytucji, w tym tylko jedna organizacja odzysku – Eko Cykl Organizacja Odzysku S. A.
6. Nowa ustawa zakłada możliwość przeniesienia na mocy umowy, obowiązku sprawozdawczego OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3 na organizację odzysku.

7. Zmianą która też dotyczyć będzie organizacji odzysku będzie przesunięcie terminu przekazywania sprawozdań do 15 marca.

8. Projekt zmiany w przepisach zakłada zniesienie ograniczeń w samodzielnej realizacji obowiązku odzysku i recyklingu przez przedsiębiorców obciążonych wymogami ustawy.


Planowany termin wejścia ustawy w życie został ustalony na 1 stycznia 2011 roku. Do tego czasu moc prawną będą miały dotychczas obowiązujące ustawy.

Szczegółowe założenia projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska – Projekt z dnia 15 grudnia 2009 r.


Warto na bieżąco śledzić losy planowanej nowelizacji ponieważ nie jest do końca pewne, czy wszystkie wyżej opisane zmiany wejdą ostetcznie w życie.

Zapraszamy do zapisania się na newsletter portalu www.organizacjeodzysku.pl – będziemy w nim na bieżąco informować o wszelkich zmianach w  projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.