Edukacja ekologiczna

Organizacje odzysku

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (T.J. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) precyzuje obowiązki jakim podlega każda organizacja odzysku. Jednym z jej ustawowych obowiązków jest prowadzenie edukacji ekologicznej. Ustawa jednak nie precyzuje do końca jak owa edukacja ma wyglądać. Nie wszystkie organizacje odzysku przywiązują baczną uwagę do realizacji tego obowiązku. Jak bardzo zaangażują się w ten temat zależy tylko i wyłącznie od nich. Niektóre organizują akcje obejmujące swym zasięgiem całą Polskę, inne ograniczają się do utworzenia strony internetowej poruszającej temat standardów selektywnej zbiórki.

Planowana nowelizacja ustawy ma ten istniejący stan rzeczy zmienić. Pojęcie edukacji ekologicznej oraz sposobów jej realizacji zostanie doprecyzowane. W projektowanej ustawie przewiduje się nałożenie na organizacje odzysku obowiązku przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% swoich przychodów pochodzących z przyjętego obowiązku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych. Wydatki poniesione na ten cel przez organizację będą musiały być udokumentowane. W przypadku uzyskania przez organizację odzysku łącznego recyklingu, przekraczającego w danym roku wymagany poziom, zaproponowano możliwość obniżenia wydatków organizacji na publiczne kampanie edukacyjne.

Przeczytaj również:

Jak projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wpłynie na działalność organizacji odzysku?


Przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek produkty w opakowaniach

Zgodnie z art. 5a Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) każdy producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań ma obowiązek prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Podmioty te mogą zlecić działania edukacyjne organizacji odzysku.


Świadomość i wiedza społeczeństwa na temat segregowania odpadów jest niezwykle istotna dla rozwoju recyklingu, prawidłowej gospodarki odpadami a przede wszystkim ma znaczenie przy realizacji ustawowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, które Polska, jako kraj należący do Unii Europejskiej powinna osiągnąć.