SPRAWOZDANIA OPAK – JAK WYWIĄZAĆ SIĘ Z TEGO OBOWIĄZKU?

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawozdawczy w postaci formularzy OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.

Kogo dotyczą poszczególne sprawozdania?

OPAK-1 – dotyczy wytwórcy opakowań, informuje o masie wytworzonych opakowań (puste opakowania),
OPAK-2 – dotyczy importera opakowań oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, informuje o masie opakowań przywiezionych z zagranicy (puste opakowania),
OPAK-3 – dotyczy eksportera opakowań i produktów w opakowaniach oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, informuje o masie wywiezionych opakowań za granicę (puste opakowania oraz opakowania wraz z produktem),

Do kiedy i gdzie należy złożyć sprawozdanie OPAK

Sprawozdania opak należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy do 31 marca każdego roku, za rok miniony.
W przypadku nie wykonania ustawowego obowiązku przewidywana jest zgodnie z art. 22 w/w ustawy kara grzywny nakładana przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Obowiązek sprawozdawczy OPAK obowiązuje do 5 lat wstecz (obecnie będą to lata 2006-2010).

Gdzie znajdę wzory formularzy OPAK?

Wzory formularzy OPAK podaje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30).


Jak wypełnić rubryki dotyczące metali ciężkich w sprawozdaniu OPAK-1 i OPAK-2?

Należy zapoznać się z następującymi rozporządzeniami:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2095)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1362)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 815)

Sposób ustalenia zawartości metali ciężkich w opakowaniach określa:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. z 2003 r. Nr 66, poz. 619)

 Jak wywiązać się z obowiązku?

Należy wypełnić odpowiednie sprawozdania korzystając z wzorów znajdujących się w podanych wyżej rozporządzeniach a następnie złożyć je do urzędu marszałkowskiego.

Ciekawe rozwiązanie oferuje portal www.opaki.pl. Za jego pośrednictwem można online wypełnić sprawozdanie OPAK za rok bieżący i lata poprzednie.