Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów?

Obowiązek ewidencji odpadów dotyczy posiadaczy odpadów oraz wytwarzających odpady. Istnieją jednak rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

dokumenty

Zgodnie z ustawą o odpadach, zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów są:

  • wytwórcy odpadów komunalnych,
  • wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (jeśli nie zostały przekazane do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów);
  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,
  • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np. szkoły prowadzące zbiórki zbierania odpadów).

Dodatkowo zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Źródło: http://tech.money.pl/