Produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. 2013 poz. 888) wprowadza zmiany dotyczące przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych. Opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych (np. opakowanie tetrapak, blister).

wielomaterialowe

Zgodnie z Ustawą przedsiębiorca wprowadzający ww. opakowania jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych powstałych z wprowadzonych produktów. Jest także zobowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

Obowiązki te przedsiębiorca może wykonać samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia.

Porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych może zawrzeć organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin.

Wprowadzający mogą na równych zasadach przystępować do już zawartych porozumień.

Ministerstwo Środowiska podaje dwie interpretacje dotyczące tego zagadnienia: