Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru opublikowany został 28 kwietnia 2015 r.

Projekt rozporządzenia liczy 38 stron. Zaprezentowano w nim wzory formularza o wpisanie do rejestru, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu. Wzory te będą stanowiły podstawę do opracowania ich wersji elektronicznych, które udostępnione zostaną w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), której integralną częścią jest rejestr.

Formularz o wpis do rejestru oraz formularz aktywacyjny stanowią ten sam wzór i obejmują 30 stron. Wniosek podzielony jest na trzy części:

  • dane przedsiębiorcy,
  • wypełnione działy – formularz zawiera 11 działów, wypełnianych przez przedsiębiorców w zależności od rodzaju działalności,
  • dane osoby sporządzającej wniosek.

Formularz o wykreślenie z rejestru zawiera:

  • dane przedsiębiorcy,
  • datę zaprzestania wykonywania działalności,
  • dane osoby wypełniającej wniosek

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.