Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami opublikowany został 9 kwietnia 2015 roku. Stanowi on wykonanie upoważnienia określonego w art. 76  ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z późn. zm.)

Projekt rozporządzenia zawiera 70 stron i dotyczy sprawozdania, które zastąpić ma sprawozdania dotychczas obowiązujące, tj. OŚ-OP1 i OPAK.

projekt_rozporzadzenia2
Załącznik pierwszy rozporządzenia stanowi wzór rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowania odpadami z nich powstającymi i obejmuje 26 stron. Podzielony został na 6 działów, w zależności od rodzaju działalności:

Dział I – Dane ogólne o podmiocie składającym sprawozdanie oraz o przekazywanych danych

Dział II – Opakowania

Dział III – Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Dział IV – Wysokość należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Dział V – Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dział VI – Baterie i akumulatory

 

Załącznik drugi stanowi wzór rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami i obejmuje 34 strony. Podzielony został na 14 działów.

Dział I – Dane ogólne o podmiocie składającym sprawozdanie oraz o przekazywanych danych

Dział II – Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i masie wytworzonych odpadów

Dział III – Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i masie zebranych odpadów

Dział IV – Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu

Dział V – Zbiorcze zestawienie danych o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju

Dział VI – Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz RIPOK,

Dział VII – Dane o składowiskach odpadów

Dział VIII – Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Dział IX – Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów

Dział X – Zbiorcze zestawienie danych o RIPOK, za wyjątkiem instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz składowisk odpadów

Dział XI – Stosowanie komunalnych osadów ściekowych w celach określonych w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dział XII – Pojazdy wycofane z eksploatacji

Dział XIII – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dział XIV – Baterie i akumulatory

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.